Ochrona środowiska

Environmental protection

2019Z

Kod przedmiotu2001N1-OCHROSRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającechemia, botanika, gleboznawstwo
Wymagania wstępnepodstawy pracy w laboratorium, podstawy gleboznawstwa
Opis ćwiczeńZasady BHP w laboratorium, program zajęć, warunki zaliczenia przedmiotu. Jakościowe określanie sorpcji metali ciężkich przez różne rodzaje gleb. Oznaczanie zawartości Cu w glebach zanieczyszczonych metodą ASA. Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów w wodach powierzchniowych. Wpływ metali ciężkich na kiełkowanie roślin.
Opis wykładówStan środowiska przyrodniczego. Właściwości i źródła metali ciężkich w środowisku. Wody powierzchniowe, podziemne - zanieczyszczenie, ochrona prawna wód powierzchniowych. Gleba – przyczyny degradacji, skutki, ochrona i rekultywacja. Bioremediacja. Wpływ metali ciężkich na plonowanie i jakość roślin oraz na zdrowie ludzi i zwierząt.
Cel kształceniaCelem nauczania przedmiotu jest poznanie zagrożeń i przemian zachodzącymi w środowisku w wyniku jego zanieczyszczenia
Literatura podstawowa1) B.J. Alloway, D.C. Ayers, "Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska" , PWN, 1999 2) E. Pyłka-Gutowska , Ekologia z ochroną środowiska,, Oświata, 1999 3) Grochowicz, J. Korytkowski, , Ochrona przyrody i wód, WSiP, 1999 4) G. Dobrzański, B.M. Dobrzańska, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Ekonomia i środowisko, 1997 5) Ochrona środowiska przyrodniczego, "Chemia w badaniu środowiska , WSiP, 1994 6) Kabata-Appendix A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, 1999
Literatura uzupełniająca1) O’Neill P, wyd. PWN, Chemia środowiska, 1998r., tom 2) Zakrzewski S.Z, wyd. PWN, Podstawy toksykologii środowiska, 2000r., tom 3) Namiernik J., Jamrógiewicz Z, wyd. PWN, "Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska , 1999r., tom
Uwagi