Ogólna uprawa roli i roślin

Rediments of agronomy

2020L

Kod przedmiotu2001N1-OURIR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebotanika, gleboznawstwo, agrometeorologia, fizjologia roślin
Wymagania wstępneznajomość podstaw botaniki, gleboznawstwa, agrometeorologii i fizjologii roślin
Opis ćwiczeńPrzegląd i struktura zasiewów roślin uprawnych w Polsce. Poznanie znaczenia gospodarczego, wymagań siedliskowych i agrotechnicznych oraz podstawowej morfologii roślin rolniczych. Nasionoznawstwo roślin rolniczych. Narzędzia uprawowe i ich działanie. Całokształt uprawy roli pod roślinę w płodozmianie, w zależności od warunków siedliskowych. Ćwiczenia z zakresu technologii uprawy roli, siewu, sadzenia oraz pielęgnacji roślin, z zastosowaniem różnych narzędzi. Projektowanie płodozmianów, w dostosowaniu do warunków siedliskowych i według celu produkcji.
Opis wykładówSiedlisko roślin uprawnych. Czynniki siedliska; przyrodnicze i antropogeniczne. Rolnicza charakterystyka siedliska przyrodniczego Polski. Erozja gleb w Polsce; przyczyny, skutki, możliwości ograniczania. Typy siedliska. Wpływ siedliska na jakość ziemiopłodów. Lasy i zadrzewienia, ich znaczenie w rolnictwie i krajobrazie. Zasoby i struktura użytkowania ziemi rolniczej w Polsce. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Rejonizacja rolnicza; kryteria. Cele, teoria i technika uprawy roli. Systemy uprawy roli. Technologia uprawy roli. Całokształt uprawy roli pod roślinę. Specyfika uprawy różnych typów gleb. Uprawa roli w różnych warunkach siedliskowych. Siew i sadzenie. Technika zbioru i zagospodarowanie ziemiopłodów. Systemy użytkowania ziemi - rys historyczny. Cele, funkcje i teoria płodozmianów. Rodzaje płodozmianów, zasady ich konstruowania. Międzyplony w płodozmianie. Specjalizacja produkcji roślinnej i płodozmianów. Zjawisko zmęczenia gleb. Czynniki antyzmęczeniowe w rolnictwie. Ocena płodozmianów.
Cel kształceniaWskazanie współzależności między rośliną uprawną, siedliskiem i zabiegami agrotechnicznymi oraz poznanie możliwości ich kształtowania, z uwzględnieniem wiedzy nabytej także z innych dyscyplin poprzedzających, celem uzyskania obfitych, dobrej jakości plonów przy ekonomicznie uzasadnionych nakładach.
Literatura podstawowa1) Świętochowski B., Jabłoński B., Krężel R., Radomska M., , Ogólna uprawa roli i roślin , t. 1, PWRiL, 1996, s. 1-406 2) Red. Roszak W.,, Ogólna uprawa roli i roślin, t. 1, PWN, 1997, s. 1-427 3) Red. Niewiadomski W, Podstawy agrotechniki, t. 1, PWRiL, 1983, s. 1-428
Literatura uzupełniająca1) Błażewicz-Woźniak M., Kęsik T., Konopiński M. , wyd. Wyd. UP w Lublinie., Uprawa roli i roślin z elementami herbologii., 2014,r., tom , 1-303.s. 2) Red. Jan Banasiak, wyd. PWN., Agrotechnologie. , 1999,r., tom , 1-483.s.
Uwagiwskazane małe grupy