Owady zapylające

Insect pollinators

2020Z

Kod przedmiotu2001N1-OWADYZAP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceEntomologia stosowana
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości z zakresu morfologii i biologii owadów, w szczególności z rzędu Hymenoptera
Opis ćwiczeńZooidiogamia ze szczególnym uwzględnieniem entomogamii. Wzajemne przystosowania kwiatów i owadów. Zapylanie roślin uprawnych przez pszczołowate, ocena wzajemnych uzależnień. Aspekt ekonomiczny entomogamii. Zasady funkcjonowania społeczeństw owadzich na przykładzie pszczołowatych. Rodzina pszczela jako biologiczna całość, morfologia i biologia Apis mellifera, zalety pszczoły miodnej jako zapylacza. Stan polskiego pszczelarstwa i jego perspektywy, istniejące zagrożenia gatunku. Zasoby naturalne dziko żyjących pszczół, zagrożenia. Trzmiele: diagnostyka, charakterystyka pospolitych gatunków. Biologia trzmieli na przykładzie Bombus terrestris. Pszczoły samotnie żyjące: charakterystyka rodzin – gatunki dominujące w agrocenozach, diagnostyka, biologia na przykładzie Andrena labialis. Pszczoły pasożytnicze. Kryteria oceny i porównanie przydatności poszczególnych grup pszczołowatych. Ochrona roślin a ochrona zasobów pszczołowatych. Metody oceny stopnia napszczelenia agrocenoz. Zasady monitoringu pszczołowatych w terenie. Wykorzystanie narzędzi wsparcia w monitoringu pszczołowatych z uwzględnieniem metod statystycznych (pakiety: R, Statistica). Hodowla wybranych gatunków, praktyczne wykorzystanie. Rewaloryzacja trwałych zespołów florystycznych w kontekście przydatności dla owadów zapylających, dobór gatunków, przykłady ,,taśmy pokarmowej”.
Opis wykładów-
Cel kształceniaUświadomienie studentom znaczenia owadów zapylających dla plonowania roślin uprawnych. Zapoznanie z ważnymi gospodarczo gatunkami, stanem ich populacji w agrocenozach, zagrożeniami oraz sposobami stymulowania ich liczebności
Literatura podstawowa1) Prabucki J., Pszczelnictwo , Albatros - Szczecin, 1998 2) Banaszak J., Ekologia pszczół, PWN Warszawa, 1993 3) Dylewska M., Nasze trzmiele, APW Karniowice, 2000
Literatura uzupełniająca1) Jabłoński P., O potrzebie i możliwościach poprawy pożytków pszczelich, Oddz. Pszczelnictwa ISiK w Puławach, 2000
Uwagi