Światowe rynki żywności

Global Food Markets

2020Z

Kod przedmiotu2001N1-SRZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńŚwiatowy rynek roślin zbożowych. Światowy rynek roślin białkowych. Światowy rynek roślin oleistych. Światowy rynek roślin okopowych. Światowy rynek roślin cukrowych. Światowy rynek roślin warzyw i owoców – produkcja, obrót międzynarodowy, perspektywy rozwoju. Światowy rynek mięsa. Światowy rynek mleka i jaj - produkcja, obrót międzynarodowy, perspektywy rozwoju.
Opis wykładówŚwiatowa gospodarka żywnościowa – fizyczna i ekonomiczna dostępnośc żywności, jakość żywności. Struktura wyżywienia, rozwój demograficzny a samowystarczalność żywnościowa, nieżywieniowe wykorzystanie roślin konsumpcyjnych a samowystarczalność żywnościowa). Charakterystyka krajowego sektora rolno-spożywczego. Protekcjonizm państwowy na rynkach rolnych (cele, zadania). Polityka interwencyjna na unijnym rynku rolnym – Wspólna Polityka Rolna UE: (1) cele; (2) zasady, (3) instrumenty – prawno-ekonomiczne, limitowanie/ kwotowanie produkcji, wymiany handlowej z krajami trzecimi. Zasady organizacji rynków artykułów rolnospożywczych w UE (rynek roślin upraw polowych, cukru, skrobi, mleka i przetworów mlecznych, mięsa, jaj, owoców i warzyw). Środowiskowe, społeczne i ekonomiczne skutki WPR. Polityka interwencyjna na pozaeuropejskich rynkach artykułów rolno-spożywczych (USA, Australia).
Cel kształceniaCharakterystyka światowych rynków roślin alimentacyjnych i metod ich regulacji.
Literatura podstawowa1) Bazy internetowe, 1) Bazy internetowe: FAOSTAT, EUROSTAT, GUS 2) Biuletyn Informacyjny ARR, Warszawa 3) Analizy Rynkowe IERiGŻ – PIB; ARR, MRiRW, Warszawa 4) Rynek rolny – Analizy, Tendencje, Oceny – IERiGŻ PIB, Warszawa , FAOSTAT, EUROSTAT, GUS, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak