Światowe systemy gospodarowania rolniczego

Global Farming Systems

2021Z

Kod przedmiotu2001N1-SSGR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającegleboznawstwo, fizjologia roślin, ogólna uprawa roli i roślin
Wymagania wstępneznajomość podstaw gleboznawstwa, fizjologii roślin, uprawy roli i roślin, nawożenia
Opis ćwiczeńBilanse N, P, K dla wybranych systemów rolniczych na poziomie gospodarstwa. Projektowanie gospodarki nawozowej i zabiegów ochrony roślin dla wybranych kultur dla różnych systemów rolniczych. Ekonomiczna ocena efektywności uprawy głównych ziemiopłodów w wybranych systemach rolniczych. Ocena efektywności ekonomicznej wybranych systemów produkcji zwierzęcej. Struktura agrarna oraz charakterystyka typowych gospodarstw rolnych w wybranych krajach świata.
Opis wykładówOgólna charakterystyka najpowszechniej stosowanych systemów rolniczych na świecie. Najistotniejsze różnice między głównymi systemami rolniczymi: wydajność, biologiczna jakość płodów rolnych, wpływ na środowisko. Charakterystyka różnorodności światowego rolnictwa w ujęciu makroregionalnym z punktu widzenia uwarunkowań przyrodniczych (zasoby glebowe, wodne, klimat), gospodarczych i kulturowych ( w tym omówienie przyczyn niedożywienia i głodu), jak również uprawianych gatunków roślin, chowanych gatunków zwierząt, struktury agrarnej, metod i skali produkcji. Charakterystyki rolnictwa w/w zakresie następujących makroregionów: angloamerykańskiego (Stanów Zjednoczonych), łacińskoamerykańskiego (Brazylii, Argentyny), zachodnioeuropejskiego (Francji, Holandii), azjatyckiego (Chin, Indonezji), północnoafrykańsko-zachodnioazjatyckiego (Egiptu, Iraku), południowoafrykańskiego (RPA), australijsko-nowozelandzkiego (Nowej Zelandii).
Cel kształceniazapoznanie studentów z różnorodnością systemów produkcji żywności na świecie. Uzmysłowienie jak istotnymi kryteriami wyboru metod produkcji roślinnej są uwarunkowania przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe. Podjęcie próby oceny systemów rolniczych według kryteriów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Spojrzenie na polskie rolnictwo w kontekście rolnictwa na świecie.
Literatura podstawowa1) Falkowski J., Kostrowicki J. , Geografia rolnictwa świata , PWN Warszawa, 2001, s. 516 2) Clive A. Edwards, Rattan Lal, Patrick Madden, Robert H. Miller, Gar House (red.), Sustainable agricultural systems, Soil and water conservation society, USA, 1990, s. 696
Literatura uzupełniająca1) Tyburski J., Żakowska-Biemans S., wyd. Wyd. SGGW, Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego , 2007r., tom , 280s.
Uwagi