Unijne wsparcie rozwoju obszarów wiejskich

EU Rural Development Policy

2022Z

Kod przedmiotu2001N1-UWR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia i terminologia związana z treściami kształcenia. Analiza źródeł wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, pod kątem kryteriów dostępności dla poszczególnych grup beneficjentów. Standardowa produkcja - jako kryterium dostępności wsparcia w ramach PROW. Zasady pozyskiwania środków finansowych na wybrane działania. Analiza założeń i wytycznych dotyczących przygotowania i oceny wniosku inwestycyjnego/nieinwestycyjnego do wybranych priorytetów/działań funduszy strukturalnych. Przygotowanie wniosku o finansowanie w ramach wybranych priorytetów/działań (praca w grupach). Analiza i ocena wniosków pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania.
Opis wykładówPodstawowe zasady polityki rozwoju obszarów wiejskich. Priorytety realizowane w ramach poszczególnych okresów programowania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Główne założenia unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. System instytucjonalny wdrażania programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Instrumenty pomocy finansowej w ramach poszczególnych priorytetów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie procesu modernizacji gospodarstw rolnych w ramach realizowanej polityki UE. Zmiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich związane z realizacją unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z możliwościami wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Literatura podstawowa1) Orlykowskyi M. Wicki L., Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej , http://sj.wne.sggw.pl/pdf/MONO_2016_lwicki_polityka_i_programy_wsparcia.pdf, 2016 2) Drygas M., Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ramach wspólnej polityki rolnej UE, http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/2C9609DFD86E5E87C125809E003EF5B0/$File/Strony%20odStudia_BAS_48, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi