Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Animal Nutrition and Feed Science

2020Z

Kod przedmiotu2001N1-ZZP
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające Produkcja roślinna, Fizjologia zwierząt
Wymagania wstępneWiedza z chemii organicznej, budowy fizjologii przewodu pokarmowego, podstaw produkcji roślinnej, umiejętność posługiwania się pakietem Office.
Opis ćwiczeńOcena składu chemicznego i obliczanie wartości pokarmowej pasz dla różnych gatunków zwierząt. Ocena jakości kiszonek. Zasady tworzenia receptur różnych typów mieszanek treściwych. Normowanie żywienia bydła i rosnących świń.
Opis wykładówRola składników pokarmowych w żywieniu zwierząt. Różnice w trawieniu między gatunkami zwierząt. Wartościowanie energii i białka pasz dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich według systemów funkcjonujących w kraju. Charakterystyka wartości odżywczej pasz oraz ich znaczenie w żywieniu zwierząt. Metody konserwowania pasz i podwyższania wartości odżywczej pasz. Zasady żywienia krów mlecznych i trzody chlewnej w różnych okresach fizjologicznych i przy różnej produkcyjności.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu składu chemicznego, strawności i wartości pokarmowej pasz oraz specyfiki żywienia przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych. Umiejętność przeprowadzenia oceny jakości i szacowania wartości energetycznej pasz, ocena efektywnego stosowania pasz w żywieniu zwierząt.
Literatura podstawowa1) Jamroz D., Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. t.I, II, III, , Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa ,, 2004 2) Dymnicka M., i Sokół J.L, Podstawy żywienia zwierząt. Normy Żywienia Przeżuwaczy. Wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy., SGGW Warszawa,, 2001 3) IŻ PIB – INRA, IŻ PIB – INRA Normy żywienia świń. , Kraków, 2009 4) IFiŻZ PAN, IFiŻZ PAN, IFiŻZ Jabłonna, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi