Agricultural crop quality and food safety

2022Z

Kod przedmiotu01S2-ACQFS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Skrabka-Błotnicka T., Masłowski B., Bezpieczeństwo żywności. , UE, Wrocław, 2008 2) UE, Rozporządzenie Komisji (WE) 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (wersja skonsolidowana), Dz.U. L 364, 2018 3) Małysz J., Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, Almamer, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi