Graduate seminar in the specialty area

2022Z

Kod przedmiotu01S2-GSSA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA:Indywidualna i zespołowa praca dyplomantów: prezentacja wybranych zagadnień badawczych na podstawie literatury. Opracowanie przeglądu literatury z zakresu zagadnień kierunku kształcenia i opracowanie zagadnień egzaminu dyplomowego. Metodologia badań naukowych w zakresie architektury krajobrazu. Metodologia przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej. Konstrukcja pracy magisterskiej i podział na rozdziały i ich zawartość. Wybór problemu i tematu badawczego. Prezentacja aktualnego stanu wiedzy na wybrany temat pracy dyplomowej. Omówienie zakresu i metodyki badań. Opisowa i graficzna prezentacja wyników. Interpretacja wyników badań i ich konfrontacja z piśmiennictwem. Formułowanie konkluzji i wnioskowanie.
Opis wykładówxxx
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Wójcik, Piszę pracę magisterską, SGH Warszawa, 1995 2) S. Urban, W. Ładoński,, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawn. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997 3) E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wydawn. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi