Organization and management in enterprise

2022Z

Kod przedmiotu01S2-OME
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara L. we Wrocławiu, 2005 2) Koźmiński A., Piotrowski W, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi