Technological progress

2021Z

Kod przedmiotu01S2-TECHP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banasiak J., Agrotechnologia, wyd. Wyd. PWN, Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi