Zootechnika - studia pierwszego stopnia-inżynierskie niestacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Zootechnika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biofizyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
10
10
Botanika i fizjologia roślin
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
24
16
Chemia analityczna
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
12
Ekologia
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ekonomia
2
ZAL-O
Wykład
30
Zoologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Genetyka zwierząt I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
24
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Anatomia zwierząt
5
ZAL
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
16
8
16
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej I
3,5
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
0
24
8
Mikrobiologia zootechniczna
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Ochrona środowiska
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
8
Zarządzanie
1
ZAL-O
Wykład
10
III - Kierunkowe
Genetyka zwierząt II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
24
12
Podstawy techniki rolniczej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Użytki zielone w produkcji zwierzęcej
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
10
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Szkolenie dotyczące ochrony zwierząt
0
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
14
II - Podstawowe
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej II
6
Systemy sterowania jakością
1
ZAL-O
Wykład
10
III - Kierunkowe
Metody hodowlane z elementami biometrii
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
24
14
Produkcja roślinna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
18
18
Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
3,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
18
6
10
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo I
6
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Modul Wydz I
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Podstawy przedsiębiorczości
1
II - Podstawowe
Ekonomika i podstawy marketingu
3
Fizjologia zwierząt
5,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
28
16
III - Kierunkowe
Chemia rolna z elementami gleboznawstwa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
10
Chów i hodowla koni
4
Chów i hodowla zwierząt futerkowych
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
24
12
Pszczelarstwo
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
12
24
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo II
4,5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chów i hodowla bydła I
3
Chów i hodowla drobiu
5
Chów i hodowla owiec oraz kóz
3,5
Chów i hodowla trzody chlewnej I
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Anatomia konia
0
Etologia koni
2
Fizjologia koni
1,5
Modul Wydz II
0
Podstawy biotechniki rozrodu zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
6
Użytkowanie rekreacyjne koni
0
SUMA
17,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informacja patentowa
0
ZAL
Wykład
4
III - Kierunkowe
Chów i hodowla bydła II
2,5
Chów i hodowla trzody chlewnej II
2,5
Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
8
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Modul I HKiJ
0
Modul II HKiJ
0
Pracownia szkolenia zawodowego
0
Użytkowanie sportowe koni
0
V - Praktyka
Praca dyplomowa - inżynierska
0
Praktyka
12
SUMA
20,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt II
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Modul I HKiJ
0
Modul II HKiJ
0
Podstawy hipoterapii
3,5
Seminaria inżynierskie
0
Żywienie koni
1,5
V - Praktyka
Praca dyplomowa - inżynierska
0
SUMA
7,0