Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej I

Animal Biochemistry with Elements of Bioorganic Chemistry I

2019L

Kod przedmiotu1102S1O-BZZE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, biologia, biofizyka, zoologia
Wymagania wstępneznajomość biologii i chemii na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńOdczyny barwne aminokwasów, chromatografia bibułowa aminokwasów. Właściwości fizykochemiczne białek, oznaczanie zawartości białka całkowitego. Wykrywanie składników kwasów nukleinowych. Oznaczanie zawartości DNA i RNA. Wykrywanie witamin kompleksu B. Oznaczanie zawartości karotenu. Kinetyczne właściwości wybranych oksydoreduktaz i hydrolaz. Oznaczanie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i amylazy.
Opis wykładówPodstawowe założenia teorii strukturalnej związków organicznych. Wybrane elementy budowy i właściwości węglowodorów i ich tlenowych pochodnych, szereg homologiczny alkanów. Alkohole, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe. Budowa, nazewnictwo i podział aminokwasów białkowych i niebiałkowych. Niektóre właściwości fizykochemiczne aminokwasów (konfiguracja, czynność optyczna, amfoteryczność). Reakcje grupy aminowej i karboksylowej. Charakterystyka wiązania peptydowego. Podział peptydów. Budowa i właściwości fizykochemiczne białek. Budowa i właściwości zasad azotowych, nukleotydów, DNA, RNA. Charakterystyka i podział cukrów. Charakterystyka i podział estrów. Kwasy tłuszczowe – podział i nazewnictwo. Acyloglicerole – budowa, podział oraz właściwości fizyczne i chemiczne. Fosfolipidy i glikolipidy – budowa i podział. Budowa i przykłady steroidów: cholesterol, witaminy, hormony, kwasy żółciowe.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z mechanizmami biochemicznymi warunkującymi prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wskazanie powiązań między procesami metabolicznymi a produkcyjnością zwierząt.
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców , PWN , 2007 2) Malinowska A., Biochemia zwierząt, SGGW, 1997 3) Strzeżek J., Zagadnienia biochemiczne w technologii produkcji zwierzęcej, ART w Olsztynie, 1984 4) Strzeżek J.,Wołos A., Ćwiczenia z biochemii, UWM w Olsztynie, 2006
Literatura uzupełniająca1) Murray, Granner, Rodwell, wyd. PZWL, Biochemia Harpera, 2012r., tom
Uwagi