Genetyka zwierząt II

Animal Genetics II

2019L

Kod przedmiotu1102S1O-GENZII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającewiedza z biologii na poziomie szkoły średniej
Wymagania wstępnewiedza z biologii na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńDziedziczenie jednej pary cech. Typy dziedziczenia, terminologia, symbole i oznaczenia stosowane w genetyce. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, ograniczonych płcią i pozostających pod jej wpływem. Dziedziczenie wielu par cech niezależnych. Grupy sprzężeniowe genów, mapowanie chromosomów. Allele wielokrotne. Geny letalne, semiletalne i subwitalne. Zastosowanie metod statystyki matematycznej do weryfikacji hipotez genetycznych. Struktura genetyczna w losowo kojarzonej populacji. Obliczanie frekwencji genów i genotypów w przypadku jednej pary cech autosomalnych, sprzężonych z płcią.
Opis wykładówPodstawowe mechanizmy dziedziczenia cech. Determinacja płci u ssaków i ptaków. Typy markerów genetycznych i ich wykorzystanie w kontroli pochodzenia i selekcji. Prawo Hardy'ego –Weinberga i jego odstępstwa.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy umożliwiającej poznanie i zrozumienie mechanizmów dziedziczenia. Wykształcenie umiejętności wyrażania tej wiedzy zgodnie z terminologią stosowaną w genetyce.
Literatura podstawowa1) Maciejowski J., Zięba J., "Genetyka i metody hodowlane", PWN, 1982 2) Świtoński M., Charon K.M., "Genetyka i genomika zwierząt", PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Winter P. C. Hickey G. J., Flether H.L., "Krótkie wykłady. Genetyka", 2003r., tom
Uwagiliczba studentów w grupie do 12-14 osób