Genetyka zwierząt I

Animal Genetics I

2019Z

Kod przedmiotu1102S1O-GENZWI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającewiedza z biologii na poziomie szkoły średniej
Wymagania wstępnewiedza z biologii na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńŹródła DNA pozyskiwanego do badań genetycznych. Izolacja DNA genomowego – ocena jego ilości i jakości. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym. Analiza struktury wybranych genów pod względem wykrywania ich mutacji. Zasada łańcuchowej reakcji polimerazowej, (PCR). Etapy testu diagnostycznego PCR-RFLP na przykładzie genu kappa-kazeiny (CASK) u bydła i RYRI u świń. Gametogeneza. Morfologia i aberracje chromosomów.
Opis wykładówNarodziny i milowe odkrycia genetyki. Chemiczna struktura i funkcje kwasów nukleinowych. Struktura i definicja genu eukariotycznego. Mutacje sekwencji nukleotydowej i ich skutki dla funkcji kodowanego białka. Model replikacji DNA. Kod genetyczny. Przepływ informacji genetycznej w komórce. Regulacja ekspresji genu, alternatywny splicing. Przykłady mutacji punktowych o dużym efekcie fenotypowym. Metody wykrywania mutacji sekwencji nukleotydowych. Defekty genetyczne o znanym podłożu molekularnym. Chromosomy – kariotypy zwierząt gospodarskich. Mutacje chromosomowe, aberracje liczby i struktury chromosomów ludzi i zwierząt i ich fenotypowe efekty.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy o molekularnym podłożu cech jakościowych. Ukazanie źródeł zmienności genetycznej zakodowanych w sekwencji nukleotydowej. Wykazanie związku miedzy mutacją punktową typy missense a efektem fenotypowym w zakresie istotnych cech użytkowych zwierząt gospodarskich. Nabycie umiejętności wykonania i interpretacji testu DNA dla pojedynczej mutacji o charakterze sprawczym. Aktywizacja studentów w zakresie dociekania molekularnych przyczyn zaburzeń wzrostu i rozwoju zwierząt gospodarskich i sposobów ich wyjaśniania na gruncie wiedzy o molekularnej strukturze genu i odchyleń jego ekspresji.
Literatura podstawowa1) Świtoński M., Charon K.M., "Genetyka i genomika zwierząt", PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Flether H.L., Winter P. C. Hickey G. J., wyd. PWN, "Krótkie wykłady. Genetyka", 2016r., tom
Uwagiliczba studentów w grupie do 12-14 osób