Mikrobiologia zootechniczna

Animal Microbiology

2019L

Kod przedmiotu1102S1O-MIKZOOL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, ekologia
Wymagania wstępnewiedza teoretyczna z zakresu podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w środowiskach i organizmach żywych oraz wzajemnych zależności pomiędzy środowiskami i organizmami je zamieszkującymi
Opis ćwiczeńObserwacje mikro- i makroskopowe drobnoustrojów. Morfologia i anatomia prokariotycznych komórek bakteryjnych oraz eukariotycznych komórek grzybów pleśniowych i drożdżoidalnych. Oznaczanie (ilościowe i jakościowe) drobnoustrojów metodami hodowlanymi i mikroskopowymi. Sanitarno - bakteriologiczna ocena jakości mleka i mięsa. Ocena mikrobiologiczna przewodów pokarmowych zwierząt wszystkożernych i przeżuwających. Sanitarno-bakteriologiczna ocena pasz stosowanych w hodowli zwierząt.
Opis wykładówRola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie i grzyby. Ich struktura, replikacja i taksonomia. Prokariota i eukariota. Komórka bakteryjna – budowa, rozmnażanie i jej funkcje. Metabolizm drobnoustrojów, szlaki kataboliczne i anaboliczne. Rola drobnoustrojów w obiegu pierwiastków (węgla, azotu, fosforu, siarki i żelaza). Budowa, odżywianie i rozmnażanie się grzybów oraz ich rola i znaczenie w środowisku i gospodarce człowieka. Techniki stosowane do badań drobnoustrojów. Bakteriologiczne wskaźniki sanitarne w ocenie jakości niektórych artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso) oraz dobrostanu zwierząt hodowlanych a także pasz stosowanych do ich hodowli. Wpływ czynników środowiskowych na drobnoustroje
Cel kształceniaCelem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z bioróżnorodnością świata drobnoustrojów (pod względem morfologicznym, fizjologicznym i biochemicznym), ich procesami metabolicznymi a także rolą i znaczeniem mikroorganizmów w przyrodzie oraz chowie i hodowli zwierząt
Literatura podstawowa1) Molska I., Zarys mikrobiologii mleczarskiej , PWRiL, Warszawa, 1988, s. 1-365 2) Kunicki – Goldfinger J. H, Życie bakterii, PWN, Warszawa, 2008, s. 1-615 3) Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, PWRiL, Warszawa, 1996, s. 1-681 4) Zaleski S. J., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego, WNT, Warszawa, 1985, s. 1-581
Literatura uzupełniająca1) Gołębiowska A. J., Mikrobiologia rolnicza, PWRiL, Warszawa, 1986, s. 1-262 2) Szember A., Zarys mikrobiologii rolniczej , WUP, Lublin, 2001, s. 1-216 3) Zmysłowska I., Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Teoria i ćwiczenia, t. III, UWM, Olsztyn, 2009, s. 1-206
Uwagigrupy 12-osobowe