Ekonomia

Economics

2021Z

Kod przedmiotu02N1O-EKONOM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do ekonomii. Rachunek ekonomiczny i racjonalność gospodarowania. Rynek i mechanizm rynkowy. Regulacja mechanizmu rynkowego, ze szczególnym uwzględnieniem interwencjonizmu państwowego. Teoria zachowania konsumenta. Teoria zachowania producenta, analiza rynku czynników produkcji. Mierzenie produktu i dochodu narodowego. Budżet państwa i polityka fiskalna. Rynek pieniądza i polityka monetarna. Przyczyny i skutki inflacji. Rynek pracy, przyczyny i skutki bezrobocia. Handel zagraniczny i globalizacja. Wzrost i rozwój gospodarczy. Cykle koniunkturalne w gospodarce.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi