Genetyka zwierząt II

Animal Genetics II

2021L

Kod przedmiotu02N1O-GENZWII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe mechanizmy dziedziczenia cech. Chromosomy – kariotypy zwierząt gospodarskich. Mutacje chromosomowe, aberracje liczby i struktury chromosomów ludzi i zwierząt i ich fenotypowe efekty. Determinacja płci u ssaków i ptaków. Typy markerów genetycznych i ich wykorzystanie w kontroli pochodzenia.,ĆWICZENIA:Mitoza, mejoza, gametogeneza. Dziedziczenie jednej pary cech. Typy dziedziczenia, terminologia, symbole i oznaczenia stosowane w genetyce. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, ograniczonych płcią i pozostających pod jej wpływem. Dziedziczenie wielu par cech niezależnych. Grupy sprzężeniowe genów, mapowanie chromosomów. Allele wielokrotne. Geny letalne, semiletalne i subwitalne. Zastosowanie metod statystyki matematycznej do weryfikacji hipotez genetycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagiwielkość grup - max. 24 osoby