Praca dyplomowa - inżynierska

Diploma thesis-enginees’s thesis

2024Z

Kod przedmiotu02N1O-PDI16
Punkty ECTS 14
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi