Regulacje prawne w produkcji zwierzęcej

Legal Regulations in Animal Production

2023Z

Kod przedmiotu02N1O-RPWPZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWymagania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt gospodarskich. Zasady prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. Wybrane regulacje prawne z zakresu żywienia zwierząt. Transport zwierząt. Ochrona zwierząt rzeźnych. Odpowiedzialność za zwierzęta.,ĆWICZENIA:Zagadnienia prawnej ochrony zwierząt na świecie i w Polsce oraz minimalne warunki utrzymania zwierząt gospodarskich. Uregulowania prawne dotyczące zwierząt hodowlanych oraz zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Wymagania w odniesieniu do produkcji zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zwierząt gospodarskich.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-