Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

Commodity Science of Raw Materials and Food Products of Animal Origin

2020Z

Kod przedmiotu1102N1-TSIPPZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość podstawowego sprzętu i materiałów laboratoryjnych, umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym
Opis ćwiczeńWymagania jakościowe stawiane surowcom i produktom pochodzenia zwierzęcego. Metody oceny i ocena wybranych cech jakościowych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.
Opis wykładówCharakterystyka towaroznawcza wybranych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Czynniki wpływające na jakość w/w surowców i produktów. Metody ich konserwowania i przechowywania.
Cel kształceniaScharakteryzowanie pod względem towar. wybranych sur. i prod. poch. zwierzęcego. Wykazanie związku pomiędzy jakością sur., a jakością produktu. Umiejętność wyboru i stosowania na poziomie podst. metod oceny jakości sur. i prod. poch. zwierzęcego. Świadomość znaczenia oceny jakości sur. i prod. poch. zwierzęcego w aspekcie ich bezpieczeństwa zdrowotnego, dyspozycyjności i atrakcyjności sensorycznej; kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych,oraz powierzany sprzęt.
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z. (red.), Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa, str. 13-38, 99-152, 231-322, 393-410, wyd. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2012, s. 13-38 2) Zin M. (red.), Utrwalanie i przechowywanie żywności, str. 15-83; 93-105 , wyd. Wyd. UR, Rzeszów, 2008, s. 15-83 3) Zin. M. (red.), Ocena żywności i żywienia str. 115-249, wyd. Wyd. UR, Rzeszów, 2009, s. 115-249
Literatura uzupełniająca
Uwagićwiczenia laboratoryjne realizowane w obsadzie dwuosobowej