Biotechnika rozrodu zwierząt

Biotechnics of animal reproduction

2019L

Kod przedmiotu1102N2-BIOTEROZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy biotechniki rozrodu zwierząt
Wymagania wstępneZnajomość podstaw wiedzy z zakresu metod biotechnologicznych stosowanych w rozrodzie zwierząt.
Opis ćwiczeńMetody pozyskiwania materiału biologicznego (nasienie, oocyty, zarodki). Kryteria selekcji oocytów i zarodków - klasyfikacja. Zabiegi przenoszenia zarodków u poszczególnych gatunków zwierząt. Ocena morfologiczna oocytów i zarodków. Warunki dojrzewania oocytów (IVM) i hodowli zarodków (IVC) w warunkach pozaustrojowych. Podstawy i metody kriokonserwacji zarodków różnych gatunków zwierząt. Sprzęt i warunki stosowane w konserwacji zarodków. Metody laboratoryjne zastosowane do oceny żywotności zarodków kriokonserwowanych. Metody zapłodnienia pozaustrojowego. Zastosowanie wybranych metod biotechniki w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozrodczego zwierząt.
Opis wykładówPodstawy procesu oogenezy. Powstawanie gamet męskich (spermatocytogeneza, spermiogeneza). Molekularne aspekty zapłodnienia. Podstawowe mechanizmy zróżnicowania płci ssaków. Metody regulacji płci. Dobór dawczyń i biorczyń. Produkcja zarodków in vitro - dojrzewanie oocytów i hodowla zarodków. Praktyczne metody przenoszenia zarodków. Wywoływanie superowulacji. Przyczyny wczesnej zamieralności zarodków. Uzyskiwanie chimer. Zwierzęta transgeniczne – pojęcie i możliwości aplikacji. Podstawy inżynierii genetycznej w produkcji zwierząt transgenicznych. Podstawowe metody klonowania. Pozyskiwanie i rodzaje komórek macierzystych. Ksenotransplantacja – znaczenie.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawowymi metodami stosowanymi w biotechnologii rozrodu zwierząt. Umiejętność wykorzystania poznanych metod w celu zwiększenia wykorzystania potencjału genetycznego zwierząt.
Literatura podstawowa1) Zwierzchowski L., Jaszczyk K., Modliński JA., Biotechnologia Zwierząt, PWN, Warszawa, 1997 2) Bielański A., Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Drukrol, Kraków, 1997 3) Morstin J., Reklewska B., Rozród zwierząt gospodarskich, SGGW, Warszawa, 2004 4) Krzymowski T., Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, t. I, UWM w Olsztynie, 2007
Literatura uzupełniająca1) Bielańska-Osuchowska Z., Embriologia, t. III, PWRiL, Warszawa, 1993 2) Semczuk M., Kurpisz M., Andrologia, t. 2, Lekarskie, PZWL, Warszawa, 2006 3) Bielańska-Osuchowska Z., Tischner M., Plemnik Ssaka. Niezwykła komórka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2018
Uwagi