Genetyka molekularna w hodowli zwierząt

Molecular genetics in animal breeding

2019L

Kod przedmiotu1102N2-GMWHZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGenetyka zwierząt, Biochemia zwierząt, Fizjologia zwierząt
Wymagania wstępnePosiadanie wiedzy z zakresu dziedziczenia cech mendlowskich oraz biochemicznej budowy i biosyntezy kwasów nukleinowych, umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym
Opis ćwiczeńŹródła DNA pozyskiwanego do badań genetycznych. Izolacja DNA genomowego – ocena jego ilości i jakości. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym. Analiza struktury wybranych genów pod względem wykrywania ich mutacji. Zasada łańcuchowej reakcji polimerazowej, (PCR). Etapy testu diagnostycznego PCR-RFLP na przykładzie genu kappa-kazeiny (CASK) u bydła i RYRI u świń.
Opis wykładówPodstawowe odkrycia genetyki molekularnej. Ewolucja poglądów na strukturę i funkcję genu Elementy ekspresji i regulacji ekspresji genów. Klasyfikacja oraz istotność mutacji. Obligatoryjne testy genetyczne u zwierząt gospodarskich. Zastosowanie markerów DNA w kontroli pochodzenia u zwierząt. Koncepcja transgenezy i schemat uzyskiwania zwierząt klonowanych.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy o molekularnym podłożu cech ilościowych i jakościowych. Ukazanie źródeł zmienności genetycznej zakodowanych w sekwencji nukleotydowej. Wykazanie związku miedzy mutacja punktową a efektem fenotypowym. Nabycie umiejętności wykonania i interpretacji testu DNA dla pojedynczej mutacji o charakterze sprawczym.Aktywizacja studentów w zakresie dociekania molekularnych przyczyn zaburzeń wzrostu i rozwoju zwierząt gospodarskich.
Literatura podstawowa1) Charon K.M., Świtoński M., "Genetyka i genomika zwierząt", PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Watson J., Berry A, wyd. CIS, Tajemnica życia, 2005r., tom
UwagiĆwiczenia realizowane w grupach do 12-17 osobowych.