Obrót zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego

Trade in animals and products of animal origin

2019L

Kod przedmiotu1102N2-OZIPPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńPrzygotowanie zwierząt rzeźnych do sprzedaży. Transport zwierząt w świetle aktualnych wymogów prawa. Zasady skupu zwierząt rzeźnych i klasyfikacja handlowa tusz. Obrót i handel produktami pochodzenia zwierzęcego poprzez giełdy towarowe.
Opis wykładówPodstawowe formy zachowań zwierząt. Pojęcie dobrostanu i obrotu przedubojowego. Stres i jego wpływ na jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Metody oszałamiania i uboju zwierząt rzeźnych. Organizacja rynku produktów pochodzenia zwierzęcego.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu obrotu zwierzętami rzeźnymi i produktami pochodzenia zwierzęcego. Wykazanie związku między przebiegiem obrotu przedubojowego i dobrostanem zwierząt a jakością uzyskiwanych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Aktywizacja studentów w zakresie korzystania z dostępnych źródeł informacji w celu poszerzania wiedzy z zakresu obrotu zwierzętami rzeźnymi i surowcami pochodzenia zwierzęcego.
Literatura podstawowa1) Kortz J., Ocena surowców rzeźnych, ART, Szczecin, 1999, s. 7-24 2) Litwińczuk Z., Surowce zwierzęce. Ocena i wykorzystanie , PWRiL, Warszawa, 2004, s. 259-270 3) Prost E., Zwierzęta rzeźne i mięso - ocena i higiena , Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 2006, s. 4-157
Literatura uzupełniająca1) Drewiński M. , wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Giełdy Towarowe, 1997r., tom , 13-55s.
Uwagi