Planowanie i organizacja pracy hodowlanej

Breeding work planning and organization

2020Z

Kod przedmiotu1102N2-PIOPH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemetody hodowlane z elementami biometrii, chów i hodowla zwierząt, statystyka matematyczna
Wymagania wstępneogólna wiedza zootechniczna
Opis ćwiczeńEfektywność różnych źródeł informacji o wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich. Dokładność w jej ocenie w zależności od wartości współczynnika odziedziczalności cech (h2) i liczebności źródła informacji (n). Konstrukcja indeksów selekcyjnych z uwzględnieniem różnych źródeł informacji oraz wykorzystaniu metody pomiaru cech skorelowanych. Szacowanie zjawiska heterozji u mieszańców a także fenotypowych i genetycznych skutków kojarzeń krewniaczych.
Opis wykładówCele i etapy pracy hodowlanej. Czynniki warunkujące postęp hodowlany oraz jego maksymalizacja. Struktura hodowlana populacji oraz ekonomiczne aspekty doskonalenia zwierząt gospodarskich. Etapy konstruowania programów hodowlanych. Program hodowlany i jego elementy oraz czynniki uwzględniane w programie. Metody konstruowania programów hodowlanych: biologiczna i matematyczna (podejście deterministyczne i symulacja zjawisk metoda Monte Carlo). Ocena efektywności pracy hodowlanej. Wykorzystanie chowu wsobnego w genetycznym doskonaleniu stad zarodowych.
Cel kształceniaPoznanie czynników warunkujących uzyskanie postępu hodowlanego oraz celów pracy hodowlanej. Poznanie specyfiki pracy hodowlanej w dużych i małych stadach oraz przy różnych kierunkach użytkowania zwierząt gospodarskich. Umiejętność wyboru właściwej w danych warunkach metody oceny wartości hodowlanej zwierząt a także metody oceny efektów heterozji.
Literatura podstawowa1) Radomska A. M., Kaleta T., Podstawy hodowli i użytkowania zwierząt, Fundacja „Rozwój SGGW”, 2001 2) Żuk B., Wierzbicki H., Zatoń-Dobrowolska M., Kulisiewicz Z. , Genetyka populacji i metody hodowlane., PWRiL Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi