Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących

Organic Farming Systems of Raising Livestock and Free-Living Animals

2020L

Kod przedmiotu1102N2-PMCZGIW
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jankowska-Huflejt H., Szymon J., "Rolnictwo ekologiczne w praktyce", ITP WARSZAWA, 2012 2) Kołacz R., Dobrzański Z., "Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich", UP Wrocław, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi