Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Agriculture and Rural Development Policy

2020L

Kod przedmiotu1102N2-PRR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńprzedmiot realizowany w formie wykładów
Opis wykładówRola i miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej. Determinanty funkcjonowania współczesnego rolnictwa i obszarów wiejskich. Polityka rolna. Funkcjonowanie instytucji rynku rolnego. Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w europejskiej polityce rolnej. Polityka polskiego rządu wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Uwarunkowania oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa. Polityka w zakresie odnawialnych źródeł energii (rolnictwo jako źródło surowców energii odnawialnej, bezpieczeństwo żywnościowe a bezpieczeństwo energetyczne).
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. roli i miejsca rolnictwa w gospodarce (specyfika przekształceń własnościowych w polskim rolnictwie, udział rolnictwa w tworzeniu PKB, zatrudnienie w rolnictwie, interwencjonizm w rolnictwie, wielofunkcyjność rolnictwa, specyfika rynku ziemi rolniczej). Przekazanie wiedzy nt. możliwości zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa (na świecie, w Europie, w Polsce). Rozwinięcie umiejętności komunikacji, pracy w grupie i pracy indywidualnej.
Literatura podstawowa1) Czyżewski A., Poczta-Wajda A, Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO. , PWE, 2011 2) Małysz J., Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, Almamer WSE, 2008 3) Mcintyre B.D., Herren H.R., Wakhungu J., Warson R.T. (ed.)., Agriculture at a crossroads. Global Raport, IAAST, Island Press, Washington, 2009
Literatura uzupełniająca1) Zalesko M., wyd. Wieś Jutra, Instytucjonalizacja rynku rolnego., 2006r., tom
Uwagi