Współczesne tendencje w zarządzaniu

Current Trends in Management

2020Z

Kod przedmiotu1102N2-WTWZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cyfert Sz., Granice organizacji, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012 2) Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA, 2000 3) Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, 2004 4) Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, TNOiK, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi