Planowanie i organizacja pracy hodowlanej

Breeding work planning and organization

2022Z

Kod przedmiotu02N2-PIOPH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Radomska A. M., Kaleta T., Podstawy hodowli i użytkowania zwierząt, Fundacja „Rozwój SGGW”, 2001 2) Żuk B., Wierzbicki H., Zatoń-Dobrowolska M., Kulisiewicz Z. , Genetyka populacji i metody hodowlane., PWRiL Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi