Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Agriculture and Rural Development Policy

2022L

Kod przedmiotu02N2-PRR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czyżewski A., Poczta-Wajda A, Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO. , PWE, 2011 2) Małysz J., Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, Almamer WSE, 2008 3) Mcintyre B.D., Herren H.R., Wakhungu J., Warson R.T. (ed.)., Agriculture at a crossroads. Global Raport, IAAST, Island Press, Washington, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi