Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2022L

Kod przedmiotu02N2-PRZEDS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Steinerowska-Streb I., Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, C.H. Beck, 2017, s. 486 2) Lichtarski J. (red.)., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, s. 372 3) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, 2013, s. 176 4) Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi