Biofizyka

Biophysics

2021Z

Kod przedmiotu02S1O-BIOFI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, fizyka
Wymagania wstępnewiadomości z chemii, fizyki i matematyki - zakres szkoły średniej
Opis ćwiczeńStudent wykonuje 4 ćwiczeń z podanego harmonogramu: między innymi wyznacza prędkość głosu w powietrzu metodą rezonansu, ciepło przemian fazowych i zmiany entropii w układzie, współczynnik załamania światła metodą graficzną, stężenia roztworów metodą refraktometryczną, aperturę i zdolność rozdzielczą mikroskopu,stężenia roztworów koloidalnych metodą nefelometryczną,bada oddziaływanie światła spolaryzowanego z substancjami optycznie czynnymi oraz dokonuje absorpcyjnej i emisyjnej analizy spektralnej.
Opis wykładówPrzestrzeń, czas i energia; Termodynamika - termodynamiczne parametry stanu; Wiązania chemiczne i oddziaływania międzymolekularne; Biofizyka makrocząsteczek; Fizyczne metody badań układów biologicznych; Biofizyka układów koloidalnych; Metody hydrodynamiczne; Elektroforeza; Krystalografia; Mechanizm działania promieniowania elektromagnetycznego na układy biologiczne. Falowa natura światła w procesach oddziaływania z elementarnymi strukturami fizjologicznymi roślin i zwierząt. Biofizyczny opis zmysłu słuchu oraz zmysłu wzroku.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy nt. praw fizycznych, które mają zastosowanie w biofizyce oraz wiedzy nt. fizycznych podstaw procesów biologicznych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów i opracowania wyników wykonanych pomiarów; rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy; rozwijanie postaw służących do pracy w zespole; wyrobienie odpowiedzialności za wyniki prac zespołowych
Literatura podstawowa1) Bobrowski Cz., Fizyka - krótki kurs, WNT Warszawa, 1999 2) Pilawski W., Podstawy biofizyki, PWN Warszawa, 1986 3) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2008
Literatura uzupełniająca1) Miedziejko E, wyd. Wydawnictwa dydaktyczne AR, Agrofizyka i biofizyka. Podstawowe zagadnienia i ćwiczenia laboratoryjne, 1996r., tom
Uwagiliczebność grup - 16 osób