Ekologia

Ecology

2021Z

Kod przedmiotu02S1O-EKOLO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówaprezentowanie miejsca ekologii wśród nauk przyrodniczych oraz jej przedmiotu badań. Strukturę i dynamikę liczebności populacji oraz interakcje między populacjami. Treści zawierają ponadto informacje z zakresu relacji drapieżnik-ofiara, struktury troficznej biocenozy. Ochrona gatunkowa dzikich zwierząt i formy aktywnej ochrony przyrody oraz wybrane aspekty prawne ochrony środowiska przyrodniczego.,ĆWICZENIA:Treści ćwiczeń zawierają m.in. informacje z zakresu relacji drapieżnik-ofiara, strukturę troficzną biocenozy, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów i poziomów troficznych oraz sieci zależności pokarmowych. Ekologia krajobrazu oraz przegląd przykładowych ekosystemów to kolejne zagadnienie ujęte w treściach przedmiotu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mackenzie A., Ball A.S, Virdee S.R., Ekologia. Krótkie wykłady, PWN Warszawa, 2000 2) Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), Kompendium wiedzy o ekologii, PWN Warszawa, 2001 3) Begon M., Mortimer M. , Ekologia populacji, PWRiL Warszawa, 1989 4) Krebs Ch.J., Ekologia, PWN Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi