Genetyka zwierząt II

Animal Genetics II

2021L

Kod przedmiotu02S1O-GENZII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMitoza, mejoza, gametogeneza. Dziedziczenie jednej pary cech. Typy dziedziczenia, terminologia, symbole i oznaczenia stosowane w genetyce. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, ograniczonych płcią i pozostających pod jej wpływem. Dziedziczenie wielu par cech niezależnych. Grupy sprzężeniowe genów, mapowanie chromosomów. Allele wielokrotne. Geny letalne, semiletalne i subwitalne. Zastosowanie metod statystyki matematycznej do weryfikacji hipotez genetycznych. ,
Opis wykładówodstawowe mechanizmy dziedziczenia cech. Chromosomy – kariotypy zwierząt gospodarskich. Mutacje chromosomowe, aberracje liczby i struktury chromosomów ludzi i zwierząt i ich fenotypowe efekty. Determinacja płci u ssaków i ptaków. Typy markerów genetycznych i ich wykorzystanie w kontroli pochodzenia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maciejowski J., Zięba J., "Genetyka i metody hodowlane", PWN, 1982 2) Świtoński M., Charon K.M., "Genetyka i genomika zwierząt", PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagiwielkość grup - max. 24 osoby