Mikrobiologia zootechniczna

Animal Microbiology

2021L

Kod przedmiotu02S1O-MIKZOOL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:Obserwacje mikro- i makroskopowe drobnoustrojów. Morfologia i anatomia prokariotycznych komórek bakteryjnych oraz eukariotycznych komórek grzybów pleśniowych i drożdżoidalnych. Oznaczanie (ilościowe i jakościowe) drobnoustrojów metodami hodowlanymi i mikroskopowymi. Sanitarno - bakteriologiczna ocena jakości mleka i mięsa. Ocena mikrobiologiczna przewodów pokarmowych zwierząt wszystkożernych i przeżuwających. Sanitarno-bakteriologiczna ocena pasz stosowanych w hodowli zwierząt.,
Opis wykładówola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie i grzyby. Ich struktura, replikacja i taksonomia. Prokariota i eukariota. Komórka bakteryjna – budowa, rozmnażanie i jej funkcje. Metabolizm drobnoustrojów, szlaki kataboliczne i anaboliczne. Rola drobnoustrojów w obiegu pierwiastków (węgla, azotu, fosforu, siarki i żelaza). Budowa, odżywianie i rozmnażanie się grzybów oraz ich rola i znaczenie w środowisku i gospodarce człowieka. Techniki stosowane do badań drobnoustrojów. Bakteriologiczne wskaźniki sanitarne w ocenie jakości niektórych artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso) oraz dobrostanu zwierząt hodowlanych a także pasz stosowanych do ich hodowli. Wpływ czynników środowiskowych na drobnoustroje
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Molska I., Zarys mikrobiologii mleczarskiej , PWRiL, Warszawa, 1988, s. 1-365 2) Kunicki – Goldfinger J. H, Życie bakterii, PWN, Warszawa, 2008, s. 1-615 3) Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, PWRiL, Warszawa, 1996, s. 1-681 4) Zaleski S. J., Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego, WNT, Warszawa, 1985, s. 1-581
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia w grupach 12-osobowych, konieczny fartuch ochronny i ochraniacze na obuwie