Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

Commodity Science of Raw Materials and Food Products of Animal Origin

2022Z

Kod przedmiotu02S1O-TSIPPZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka towaroznawcza wybranych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Czynniki wpływające na jakość w/w surowców i produktów. Metody ich konserwowania i przechowywania.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Praktyczny rozbiór tusz wieprzowych; wykrawanie elementów zasadniczych; ocena wybranych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.,ĆWICZENIA:Wymagania jakościowe stawiane surowcom i produktom pochodzenia zwierzęcego. Metody oceny i ocena wybranych cech jakościowych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z. (red.), Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa, str. 13-38, 99-152, 231-322, 393-410, wyd. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2012, s. 13-38 2) Zin M. (red.), Utrwalanie i przechowywanie żywności, str. 15-83; 93-105 , wyd. Wyd. UR, Rzeszów, 2008, s. 15-83 3) Zin. M. (red.), Ocena żywności i żywienia str. 115-249, wyd. Wyd. UR, Rzeszów, 2009, s. 115-249
Literatura uzupełniająca
Uwagićwiczenia laboratoryjne realizowane w małych grupach