Użytki zielone w produkcji zwierzęcej

2021L

Kod przedmiotu02S1O-UZPZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBotanika, elementy Fizjologii roślin, Ekologia
Wymagania wstępneWiedza, umiejętności i kompetencje na pozionie studiów I stopnia
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRozmieszczenie użytków zielonych w Polsce i na świecie. Gospodarcze i przyrodnicze znaczenie użytków zielonych. Czynniki siedliskowe użytków zielonych. Podział użytków zielonych. Przyczyny degradacji użytków zielonych. Sposoby poprawy (zagospodarowania) użytków zielonych. Zasady racjonalnego użytkowania łąk i pastwisk. Technologie produkcji pasz. Nawożenie użytków zielonych. Pielęgnacja łąk i pastwisk. ,ĆWICZENIA:Budowa morfologiczna traw. Charakterystyka najważniejszych gospodarczo gatunków traw i bobowatych – budowa morfologiczna, wymagania siedliskowe i znaczenie paszowe. Pospolite zioła łąkowo- pastwiskowe. Chwasty użytków zielonych – podział, najważniejsze gatunki. Rozpoznawanie gatunków w różnych siedliskach.
Cel kształceniaPoznanie gospodarczych i przyrodniczych funkcji użytków zielonych, zasad racjonalnego użytkowania łąk i pastwisk oraz technologii produkcji pasz. Poznanie najważniejszych gatunków traw, roślin bobowatych oraz ziół i chwastów.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Kozłowski S., Goliński P., Swędrzyński A., wyd. Parnas, Trawy w barwnej fotografii i zwięzłym opisie ich specyficznych cech, 1998r., tom , 344s. 2) Rutkowska B, wyd. PWRiL, Warszawa, Atlas roślin łąkowych i pastwiskowych, 1984r., tom , 367s.
Uwagi