Chów i hodowla owiec oraz kóz

Breeding and Raising Sheep and Goats

2023Z

Kod przedmiotu02S1-CHIHOOK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczepański W., Czarniawska-Zając S., Milewski S., "Hodowla i użytkowanie owiec, Przewodnik do ćwiczeń", UWM, 2001 2) Niżnikowski R, ''Hodowla i chów owiec" , SGGW, 2003 3) Jamroz D., Nowicki B, "Kozy, Chów i hodowla", PWN, 1994 4) Patkowska-Sokoła B, "Podstawy chowu i hodowli owiec", AR , 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi