Informacja patentowa

Patent Information

2023L

Kod przedmiotu02S1-INFPAT
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory:przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M.,, Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze. , Warszawa, 2008 2) Załucki M., , Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego", wyd. Warszawa, , Warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R., , Prawo autorskie., Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.