Projektowanie produkcji zwierzęcej

Livestock Production Planning

2023L

Kod przedmiotu02S1-PRPZ16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grodzki H., Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, SGGW, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi