Hodowla i użytkowanie zwierząt - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Zootechnika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
ZAL-OCENA
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
20
10
II - Podstawowe
Biofizyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Botanika i fizjologia roślin
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Chemia analityczna
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ekologia
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ekonomia
2
ZAL-O
Wykład
30
Zoologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Genetyka zwierząt I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Anatomia zwierząt
5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
22
15
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej I
3,5
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
9
21
15
Mikrobiologia zootechniczna
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Ochrona środowiska
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zarządzanie
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Genetyka zwierząt II
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Podstawy techniki rolniczej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
10
Użytki zielone w produkcji zwierzęcej
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
Szkolenie dotyczące ochrony zwierząt
0
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
14
Wychowanie fizyczne I
0
II - Podstawowe
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej II
6
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
30
Systemy sterowania jakością 
1
III - Kierunkowe
Metody hodowlane z elementami biometrii
5
Produkcja roślinna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Propedeutyka drobiarstwa
2
Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
3,5
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo I
6
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
Podstawy przedsiębiorczości
1
Wychowanie fizyczne II
0
II - Podstawowe
Ekonomika i podstawy marketingu 
2
Fizjologia zwierząt
5,5
III - Kierunkowe
Chemia rolna z elementami gleboznawstwa
3
Chów i hodowla koni
2
Chów i hodowla zwierząt futerkowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Pracownia szkolenia zawodowego
0,5
ZAL-O
Wykład
10
Pszczelarstwo
2
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo II
1,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Blok III D
2
Blok IV D
2
V - Praktyka
Praktyka I
4,5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chów i hodowla bydła I
1,5
Chów i hodowla owiec oraz kóz
2
Chów i hodowla trzody chlewnej I
1,5
Podstawy biotechniki rozrodu zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Blok II D
9
Blok III D
2
V - Praktyka
Praktyka II
12
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chów i hodowla bydła II
1,5
Chów i hodowla trzody chlewnej II
1,5
Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt I
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Blok I D
4
Praca dyplomowa - inżynierska
0
Projektowanie produkcji zwierzęcej
1,5
Seminaria i konwersatoria
1
V - Praktyka
Praktyka III
10,5
SUMA
28,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt II
2
Seminarium inżynierskie
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca dyplomowa - inżynierska
13
Praktyka IV
9
SUMA
30,0