Metody hodowlane z elementami biometrii

2022Z

Kod przedmiotu02N1O-MHEB16
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówpis cech populacji zwierząt gospodarskich w rozkładzie normalnym. Podstawy analizy wariancji. Rodzaje zmienności. Odziedziczalność, powtarzalność oraz korelacje genetyczne i fenotypowe. Zasady oceny wartości hodowlanej. Systemy, kierunki i metody selekcji. Indeks selekcyjny. Postęp produkcyjny i hodowlany. Metody doboru i krzyżowania zwierząt. Bastardyzacja i bujność mieszańców.,ĆWICZENIA:Obliczanie i analiza wykorzystania różnych miar w opisie populacji zwierząt gospodarskich. Wydzielenie poszczególnych rodzajów zmienności. Szacowanie współczynników odziedziczalności i powtarzalności metodą regresji oraz metodą analizy wariancji. Ocena wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich. Konstrukcja indeksu selekcyjnego. Obliczanie różnicy selekcyjnej i postępu hodowlanego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żuk B., Wierzbicki H., Zatroń-Dobrowolska M., Kulisiewicz Z., , Genetyka populacji i metody hodowlane, PWRil, 2011 2) Bochno R., Michalik D., , Biometria stosowana, UWM Olsztyn, 2001, s. 6-25, 38-5
Literatura uzupełniająca
Uwagi