Chów i hodowla trzody chlewnej I

Pig Breeding and Raising I

2023Z

Kod przedmiotu02N1-CHIHTCHI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grudniewska B. red., Hodowla i użytkowanie świń. , ART Olsztyn, 1998 2) Grodzki H. red., Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich., SGGW Warszawa, 2005 3) Nawrocki L., Inżynieria produkcji świń, Politechnika Opolska, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi