Żywienie zwierząt i paszoznawstwo I

Animal Nutrition and Fodder Science I

2022Z

Kod przedmiotu02N1-ZZIPI
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jamroz D., 1) Jamroz D. , 2004r., "Żywienie zwierząt i paszoznawstwo.", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa , t.I, II, III, , PWN, 2004 2) Dymnicka M., i Sokół J.L., Podstawy żywienia zwierząt., SGGW Warszawa, 2001 3) IŻ PIB – INRA 2009, Normy Żywienia Przeżuwaczy. Wartość pokarmowa Francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy., Kraków, 2009 4) IFiŻZ PAN, Normy żywienia świń., Warszawa, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi