Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2021Z

Kod przedmiotu1100NX-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1. Danuta Koradecka, Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia , CIOP Warszawa, 2010 2) 2. RP, USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, MNiSW, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi