Biotechnologia w hodowli zwierząt - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Zootechnika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Głównym kryterium postępowania kwalifikacyjnego jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównywania do pełnej oceny w ramach określonego limitu miejsc. O przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie na kierunku zootechnika mogą ubiegać się absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera: 1. uzyskany na kierunku studiów, którego ukończenie umożliwia świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, narzędzi, technik i technologii w kształtowaniu potencjału biologicznego zwierząt oraz jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu poprawy jakości życia człowieka, 2. posiadający kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku zootechnika. Kandydat powinien w szczególności posiadać następujące kompetencje: a) znajomość ras i typów użytkowych zwierząt, będących przedmiotem chowu, hodowli i użytkowania oraz technologii ich odchowu i użytkowania; b) zdolność analizowania, oceny i wskazywania rozwiązań o różnym poziomie złożoności (systemy, procesy, technologie) pod kątem możliwości kształtowania efektywności chowu, hodowli i użytkowania zwierząt oraz jakości surowców pochodzenia zwierzęcego na drodze genetycznej i poprzez modyfikowanie czynników środowiskowych; c) umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu chowu, hodowli i użytkowania zwierząt, z wykorzystaniem odpowiednich metod (analitycznych, symulacyjnych, eksperymentalnych), a także interpretacji i prezentacji wyników. Kandydat, który nie posiada wymienionych wyżej kompetencji może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku zootechnika, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych będzie możliwe przez zrealizowanie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Ewentualną różnicę programową student powinien zrealizować w trakcie trwania trzech semestrów nauki, realizując wskazane przez dziekana treści kształcenia.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku zootechnika trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi co najmniej 90. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi co najmniej 926.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada zaawansowane - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, narzędzi, technik i technologii w kształtowaniu potencjału biologicznego zwierząt oraz jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Ma specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane z biologią i biotechnologią zwierząt oraz wykorzystaniem podstawowych technik inżynierii genetycznej. Wykazuje umiejętności wyszukiwania, krytycznej analizy, twórczego przetwarzania i wykorzystywania różnych form informacji w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności w zakresie szeroko rozumianej hodowli, chowu i użytkowania zwierząt, a także produkcji pasz oraz surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw własności intelektualnej. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) ma wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania genomu zwierzęcego;
  b) prezentuje zaawansowaną wiedzę na temat metod statystyki matematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystywanych w doświadczalnictwie zootechnicznym;
  c) posiada wiedzę umożliwiającą interpretację wyników przeprowadzanych badań laboratoryjnych (analiz ilościowych i jakościowych), rozwijaną w ramach specjalności;
  d) zna podstawowe metody i techniki ekonomicznej analizy oraz oceny funkcjonowania i sprawności rynków rolno-żywnościowych;
  e) ma wiedzę z zakresu regulacji prawnych, przedsiębiorczości i zarządzania, niezbędną w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej;
  f) ma ogólną wiedzę na temat problematyki związanej z antropogenicznym przekształcaniem środowiska naturalnego, konsekwencji tych procesów dla ekosystemów oraz zachowania bioróżnorodności, a także o sposobach oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska i metodach przeciwdziałania jego degradacji i ochrony;
  g) zna systemy hodowli, chowu i użytkowania zwierząt, w tym sprzyjające kształtowaniu krajobrazu i środowiska przyrodniczego;
  h) dysponuje wiedzą o genetycznych i środowiskowych uwarunkowaniach zmienności wybranych cech użytkowych oraz chorób zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu i użytkowania, rozwijaną w ramach specjalności;
  i) ma wiedzę z zakresu właściwości, oceny, obrotu, przetwórstwa, metod utrwalania i przechowywania surowców pochodzenia zwierzęcego oraz wykorzystywanych w ich produkcji, rozwijaną w ramach specjalności;
  j) zna ogólne założenia metodyczne badań eksperymentalnych, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki badań zootechnicznych, w tym zasad planowania doświadczeń i doboru do nich zwierząt, a także prowadzenia, modelowania, organizacji i nadzoru nad przebiegiem doświadczeń;
  k) zna specyfikę i metody pracy hodowlanej w dużych i małych populacjach oraz przy różnych kierunkach użytkowania zwierząt, a także następstwa prowadzenia pracy hodowlanej;
  l) zna czynniki determinujące postęp hodowlany, podstawowe składowe programów hodowlanych, metody konstruowania programów hodowlanych i wyboru cech doskonalonych oraz podstawowe czynniki wpływające na strukturę programów hodowlanych;
  m) ma wiedzę z zakresu podstawowych metod stosowanych w rozrodzie zwierząt, pozwalających na zasadnicze zwiększenie wykorzystania potencjału genetycznego samca oraz podniesienie wartości rozrodczej samicy, rozwijaną w ramach specjalności;
  n) zna zastosowanie specjalistycznych przyrządów pomiarowych, maszyn i urządzeń w działalności związanej z hodowlą, chowem i użytkowaniem zwierząt oraz przetwórstwem surowców pochodzenia zwierzęcego, w tym poznanych w ramach specjalności;
  o) ma wiedzę z zakresu specjalistycznych metod, technik, systemów i technologii wykorzystywanych w szeroko rozumianej hodowli, chowie i użytkowaniu zwierząt oraz produkcji i przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego, pogłębioną w ramach specjalności;
  p) wskazuje miejsce i rolę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (uwzględniającego produkcję zwierzęcą) w globalnej strategii ochrony środowiska naturalnego;
  q) zna aktualne zasady funkcjonowania polityki rolnej i strukturalnej kraju i UE oraz procesy innowacyjne w rolnictwie, a także narzędzia sterowania nimi;
  r) wskazuje znaczenie i kierunki poszukiwania źródeł finansowania oraz innych form wspierania przedsięwzięć w rolnictwie i jego otoczeniu;
  s) ma podstawową wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz źródeł informacji patentowej.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) gromadzi, poddaje krytycznej analizie oraz w sposób twórczy przetwarza (z zachowaniem praw własności intelektualnej) różne formy informacji, w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania z zakresu studiowanego kierunku studiów;
  b) prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu, dotyczące studiowanego kierunku studiów;
  c) świadomie wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne w zakresie zbierania danych, obliczeń, symulacji, interpretacji oraz prezentacji wyników;
  d) planuje i realizuje zadanie badawcze, projektowe lub eksperyment naukowy z zakresu kierunku studiów, które prowadzą do uzyskania odpowiedzi na postawione pytania
  i kończą się sformułowaniem poprawnych wniosków;
  e) opracowuje statystycznie układy doświadczalne i ocenia prawdopodobieństwo istotności zjawisk;
  f) interpretuje podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech na poziomie molekularnym i osobniczym;
  g) analizuje wpływ technik, procesów i technologii związanych z szeroko rozumianą hodowlą, chowem i użytkowaniem zwierząt oraz przetwórstwem surowców zwierzęcych na ich efektywność, jakość produktu i środowisko naturalne, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu specjalności;
  h) interpretuje wyniki ekonomicznej analizy funkcjonowania i sprawności rynków rolno-żywnościowych w kontekście prowadzonej działalności;
  i) wykorzystuje zaawansowane metody i techniki w badaniach laboratoryjnych, w tym specyficzne dla specjalności;
  j) opracowuje założenia programu hodowlanego dla wybranego gatunku i kierunku użytkowania zwierząt;
  k) planuje podstawowe procesy technologiczne związane z hodowlą, chowem i użytkowaniem zwierząt oraz przetwórstwem surowców pochodzenia zwierzęcego, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu specjalności;
  l) wskazuje rozwiązania uwzględniające czynniki genetyczne i środowiskowe, a także techniki, systemy i technologie produkcji, umożliwiające zwiększenie efektywności i opłacalności hodowli, chowu i użytkowania zwierząt, poprawę jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dobrostanu zwierząt, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu specjalności;
  m) proponuje alternatywne, w stosunku do tradycyjnych, metody, techniki, systemy i technologie w hodowli, chowie i użytkowaniu zwierząt;
  n) analizuje i ocenia zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przedstawia możliwości zapobiegania tym zagrożeniom, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu specjalności;
  o) potrafi zarządzać chowem zwierząt w różnych uwarunkowaniach środowiskowych z uwzględnieniem obsady, wymagań, dobrostanu i potencjału genetycznego zwierząt;
  p) ocenia wady, zalety i oryginalność stosowanych oraz proponowanych przez siebie rozwiązań o różnym poziomie złożoności (metody, systemy, procesy, technologie), związanych z hodowlą, chowem i użytkowaniem zwierząt, w zakresie ich efektywności oraz oddziaływania na dobrostan zwierząt, jakość surowców zwierzęcych oraz środowisko, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu specjalności;
  q) przygotowuje sprawozdania, prace projektowe, referaty oraz inne prace pisemne, dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z realizowanym kierunkiem studiów, w tym również prace wymagające wykorzystania języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł;
  r) opracowuje pracę dyplomową magisterską, której obowiązkowym elementem jest streszczenie w języku obcym;
  s) przygotowuje zaawansowane wystąpienia i prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z realizowanym kierunkiem studiów, w tym również z wykorzystaniem języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł;
  t) posługuje się jednym ze współczesnych języków obcych na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
  z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa z zakresu kierunku studiów.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie;
  b) potrafi inspirować, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, proces uczenia się innych osób;
  c) wykazuje gotowość do rzeczowej i merytorycznej dyskusji, umożliwiającej osiągnięcie wspólnego stanowiska;
  d) jest zdolny do pracy samodzielnej i w zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi w zakresie wyznaczania i kontroli zadań;
  e) dostrzega i rozstrzyga podstawowe dylematy natury genetycznej, hodowlanej, produkcyjnej, środowiskowej i ekonomicznej związane z hodowlą, chowem oraz użytkowaniem zwierząt;
  f) rozumie potrzebę przestrzegania podstawowych zasad etyki w zakresie hodowli, chowu i użytkowania zwierząt oraz produkcji żywności i wykorzystania zasobów przyrody;
  g) prezentuje postawę proekologiczną i odpowiedzialności za otaczający go świat ożywiony na różnych poziomach jego organizacji, wynikającą ze świadomości ryzyka związanego ze stosowaniem czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych;
  h) jest w stanie przewidzieć i ocenić najważniejsze rolnicze oraz pozarolnicze skutki działań związanych z hodowlą, chowem i użytkowaniem zwierząt, produkcją surowców pochodzenia zwierzęcego, a także działalnością badawczą;
  i) widzi możliwości oraz zasadność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń związanych z intensyfikacją szeroko rozumianej produkcji zwierzęcej;
  j) jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym specjalistycznych;
  k) prezentuje perspektywiczne i przedsiębiorcze myślenie w kontekście wykorzystania zdobytych informacji i umiejętności w działaniach związanych z przyszłą pracą zawodową.
  PRAKTYKI
  Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie (160 h). Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku oraz być związany z realizowanym przez studenta kształceniem specjalnościowym.
  Celem praktyki jest:
  a) poznanie zasad funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach;
  b) poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku i specjalności;
  c) zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością;
  d) rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w warunkach produkcyjnych;
  e) przygotowanie do samodzielnej pracy i uzmysłowienie odpowiedzialności za powierzone zadania;
  f) kształtowanie umiejętności niezbędnych w realizacji pracy dyplomowej (m.in. analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej);
  g) poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
  h) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy (aktywizacja studenta na rynku pracy);
  i) identyfikacja z zawodem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy: na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Statystyka matematyczna
2,5
ZAL-O
BRAK
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
21
9
15
III - Kierunkowe
Biotechnika rozrodu zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
13
15
2
Ekonomika rynku produktów zwierzęcych
2
ZAL-O
Wykład
30
Genetyka molekularna w hodowli zwierząt
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
10
Obrót zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ochrona środowiska a produkcja zwierzęca
1
ZAL-O
Wykład
20
Zarys przetwórstwa surowców zwierzęcych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Andrologia molekularna
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Immunogenetyka w hodowli zwierząt
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pracownia szkolenia zawodowego
0,5
ZAL
Ćwiczenia
10
Propedeutyka biotechnologii
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
5
20
Wybrane działy analizy instrumentalnej
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
5
10
Wybrane elementy proteomiki
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
25
10
Zastosowanie informatyki w biotechnologii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
SUMA
30,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
II - Podstawowe
Metody badań na zwierzętach
3
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
24
6
15
Współczesne tendencje w zarządzaniu
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Planowanie i organizacja pracy hodowlanej
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
20
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Immunobiologia rozrodu
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
25
10
Inżynieria embrionalna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
40
10
Inżynieria genetyczna
3,5
Podstawy genomiki zwierząt
2
Przed wyb BwHZ
3
Seminarium dyplomowe I
2
VI - Praktyka
Praktyka
6
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
75
Przedsiębiorczość
1
III - Kierunkowe
Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
1
Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących
2,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnostyka DNA practicum
2
Praca dyplomowa - magisterska
20
ZAL
Inne zajęcia
0
Seminarium dyplomowe II
2
SUMA
30,5