Genetyka molekularna w hodowli zwierząt

Molecular genetics in animal breeding

2021L

Kod przedmiotu02S2-GMWHZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówmienność cech i rodzaje zmienności, dziedziczenie cech ilościowych, geny addytywne i o dużym efekcie. Populacja w stanie równowagi genetycznej i czynniki naruszające stan równowagi genetycznej populacji. Selekcja i reakcja na selekcję. Spokrewnienie, heterozja i depresja inbredowa. Doskonalenie więcej niż jednej cechy, niezależne kryteria selekcyjne. Molekularne skanowanie genomu. ,ĆWICZENIA:Struktura genetyczna populacji, prawo Hardy'ego-Weinberga, obliczanie frekwencji genów w przypadku jednej i wielu par niezależnie dziedziczących się genów, genów sprzężonych z płcią i warunkowanych serią alleli wielokrotnych. Odchylenia od prawa Hardy'ego-Weinberga spowodowane przez migrację, mutacje oraz selekcję. Wartość genotypowa, przeciętny efekt genu, obliczanie inbredu i spokrewnienia. Szacowanie odziedziczalności, przewidywanie reakcji na selekcję i krzyżowanie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Charon K.M., Świtoński M., "Genetyka i genomika zwierząt", PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi