Inżynieria embrionalna

Embryo engineering

2022Z

Kod przedmiotu02S2-INZYNEMB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówajważniejsze osiągnięcia inżynierii embrionalnej, Nobliści i polscy uczeni. Gametogeneza - przebieg i regulacja. Regulacja powstawania płci. Swoiste cechy oocytów, powstawanie, fazy dojrzewania i regulacje tych procesów. Możliwości pozyskiwania, dojrzewania in vitro i przechowywania oocytów. Molekularne mechanizmy rozpoznania między gametami i zapłodnienia. Metody zapłodnienia in vitro i ich efektywność. Wczesny rozwój zarodkowy - od zygoty do blastocysty i możliwości rekonstrukcji zarodków Różnicowanie komórkowe zarodków. Manipulacje na zarodkach zwierząt hodowlanych (metody). Klonowanie somatyczne: cele, postępowanie metodyczne, efektywność, korzyści i zagrożenia. Wpływ czynników epigenetycznych na rozwój i cechy zarodków, płodów i organizmów dojrzałych. Pierwotne komórki zarodkowe, komórki macierzyste i indukowane komórki pluripotentne - możliwości uzyskiwania i wykorzystania. metody oceny jakości zarodków hodowanych w warunkach in vitro. Metody uzyskiwania i wykorzystania zwierząt transgenicznych. Wspomagany rozród człowieka - powody i stosowane technologie. Problemy etyczne związane z zastosowaniem technologii inżynierii embrionalnej. ,ĆWICZENIA:Izolowanie oocytów z jajników krów i świń. Klasyfikowanie oocytów według ich przydatności do zapłodnienia in vitro. Prowadzenie inkubacji, dojrzewania oocytów in vitro i ocena efektów inkubacji. Przygotowanie nasienia buhaja do zapłodnienia: wykonanie testu swim up, barwienie plemników eozyną, test oporności osmotycznej, kapacytacja. Próba zapłodnienia in vitro oocytów krów i ocena efektywności postępowania. Dojrzewanie in vitro oocytów myszy (pokaz). Pozyskiwanie przedimplantacyjnych zarodków myszy (pokaz). Manipulacje na zarodkach ptaków: otwieranie jaj, iniekcje do tarczki zarodkowej; rozszczepienie nieinkubownej blastodermy, założenie hodowli in ovo i ocena efektów hodowli. Izolacja tarczek zarodkowych z jaj kury, zakładanie hodowli in vitro oraz ocena jej efektywności. Określanie płci zarodków ptaków za pomocą techniki PCR. Test Leupkego - wykorzystanie zarodków kury w celu oceny właściwości drażniących wybranych substancji. Rozwój embrionalny człowieka oraz wspomagany rozród człowieka – zajęcia w pracowni komputerowej. Journal Club - prezentacja multimedialna oraz omówienie wybranego zagadnienia z inżynierii embrionalnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Bielański, M. Tischner, , Biotechnologia rozrodu zwierząt , Drukol, 2000 2) . Zwierzchowski, Biotechnologia zwierząt , PWN, 1998 3) M. Kurpisz,,, Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. , , Termedia,, 2002 4) M. Grzymkowska ,, Czy prawo polskie chroni embriony in vitro? Regulacje w Polsce w świetle standardów europejskich, , Kwartalnik Prawa Publicznego, 2006 5) a, aktualne prace oryginalne opublikowane w czasopismach z lity JCR w języku angielskim, a, 2015
Literatura uzupełniająca
UwagiGrupa 12-14 osób.