Podstawy genomiki zwierząt

2022Z

Kod przedmiotu02S2-PGZ16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brown T. A., Genomy, t. 1, PWN, 2012, s. 718
Literatura uzupełniająca
Uwagi