Praktyka

Practical Training

2022Z

Kod przedmiotu02S2-PRAKT
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Miciński J. (red.), Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności., t. I, UWM Olsztyn, 2010, s. 1-76
Literatura uzupełniająca
Uwagi